Kontakt

Pegas Banská Bystrica, občianske združenie
Lipová 2
974 09  Banská Bystrica

IČO: 45 025 509

DIČ: 2022735319

číslo účtu: 1300287001/5600, Prima banka, a.s.

registrované Ministerstvom vnútra SR, VVS/1-900/90-32883
pegasbb@gmail.com